# عشق

زنـــבگــــــــ♬ــــــــے

زنـــבگــــــــــــــــے  یعنی  ✔ ناخــפاستــــــــــــــــہ به בنیا آمـבن ✔  مخــــــــــــــفیانــــہ گــــــــــــــــــــــریستن✔ בیــפانــــــــــــہ פار عشـــــــ♥ــــــق פرزیـــــــــــــــבن ✔ פ ✔ عاقبــت בر حسـرت آنچـہ בل میخــפاهـב פ ... ادامه مطلب
/ 66 نظر / 75 بازدید

می خندیـــــــــــــ

  می خندیـــــــــــــ  قندهایــــــــــــــــ  عالمـــــــــــــــــــــــــ در دلمــــــ   آبـــــــــــــــــ  می شود ، لبخند  شیرینتـــــــــــــ  پایانــــــــــــ  روزگـ♫ـار  تلخــــــــــــــ  من استـــــ .    
/ 49 نظر / 57 بازدید