متن زیبا...

 

بهت گفتم نرو ،/
گفتی : دلیلی داره هر رفتن /
بهت گفتم بمون،/
گفتی : بهوونه ای می خواد موندن ! /
مسیر عشقمون اخر ، به سمت ِ یک دوراهی رفت /
نمی دونم که بین ِ ما ، کی راه و اشتباهی رفت ...؟

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

درونم غوغاست ... ساده میشکنم ... با یک تلنگر کوچک ... این گونه نبودم ... شــــدم

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ای کاش عادت میکردیم که هرکز عادت نکنیم!

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

رفتم مرا ببخش
و مگو او وفا نداشت
راهی به جز گریز برایم نمانده است
رفتم که داغ بوسه پر حسرت ترا
با اشکهای دیده ز لب شستشو دهم

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

یادمان باشد: عشق متعلق به لحظه هاست و نفرین برای همه عمر.... نه زمستان باش که بمیرانی و نه تابستان که بسوزانی، بهار باش تا برویانی

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
امید

~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~###~## ~~~~~~~~##~~~~~~~~~~~~~########## ~~~~~~~~###~~~~~~~~~~~############ ~~~~~~~####~~~~~~~#~~~############ ~~~~~~~####~~~~~~~~#~~###~######## ~~~~~~~~##~~~~~~~~~~##~###~~##### ~~~~~@@~~|~~~@@@~~~~~##~### ~~~## ~~~~@#@@@@@@@@@@~~~~~##~###### ~~~~@########@@@~~~~~~~##~##### ~~~~~########@@~~~~~~~~~##~#### ~~~~~########@~~~~~~~~~~~##~### ~~~~~########@~~~~~~~~~~~~~#~## ~~~@@######@@@@~~~~~~~~~~~~ ~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@